Skip to main content
αƦʍιπ

αƦʍιπ

کسی که از سه هزار سال بهره نگیرد تنگدست به سر می برد