Skip to main content
هستم اما کم  _love me

هستم اما کم _love me

شخصیت من را با برخوردم اشتباه نگیر . شخصیت من چیزی است که من هستم اما برخوردم بستگی داره که تو کی هستی (شکسپیر)

Police man_jung kook
00:46
Police man_jung kook
۱ ماه پیش

^^vkook
01:01
^^vkook
۹ ماه پیش

BTS  - IDOL _ 8D
03:41
BTS - IDOL _ 8D
۹ ماه پیش

BTS  - I'M FINE _ 8D
03:58
BTS - I'M FINE _ 8D
۹ ماه پیش

^^vkook
04:31
^^vkook
پارسال

Jungkook ^^BTS
01:17
Jungkook ^^BTS
پارسال

Jungkook ^^BTS
01:07
Jungkook ^^BTS
پارسال