Skip to main content
❄پسر یخی❄

❄پسر یخی❄

هوا سردست و من اینجا منتظر . . . . . . . . دستان و بدنم یخ زده اند . . . . . . . تنها گرمی و امیدم برای نجات از این سرما و تنهایی دیدن دوباره توست . . . . . پس این زندگی پوچ و بیهوده ی مرا با نگاه مهربان چشمان سرخ زیبایت نجات ده.