مـارگـارت؛

مـارگـارت؛

فقط رامین تجنگی ۰۰:۰۸
استعداد های من: ۰۰:۰۹
everybody wants to be my enemy.. ۰۰:۱۵
you feel so empty ,without me ۰۰:۱۵
چخبر؟ ۰۰:۰۹
۳ ماه پیش
you made me hate this city ۰۰:۰۸
حتی‌فکرشم‌نکن..! ۰۰:۰۷
İ dont wanna go to school ۰۰:۳۰
...İ,m already cursed ۰۰:۲۷
۴ ماه پیش
نقاشی‌بکش ۰۰:۰۵
۴ ماه پیش
یاابرفرض ۰۰:۱۵
۴ ماه پیش
...İ really like to party ۰۰:۰۹
♡...Pain ۰۰:۲۸
۴ ماه پیش
آشپزی انیمه ای ۰۰:۰۹
سلامت روح و روان: ۰۰:۰۶
im batman... ۰۰:۱۴
۵ ماه پیش
کامنت بدید... ۰۰:۰۸
۵ ماه پیش
...Hot ۰۰:۱۶
۵ ماه پیش
تقصیر تو نی! ۰۰:۱۰
۵ ماه پیش
اوه ! نجاتم بدین ۰۰:۱۳
میم مایکلی ۰۰:۰۵
۵ ماه پیش
ولی این درد داره... ۰۰:۰۸
دشواری‌ نداریم ما... ۰۰:۱۵
...i got stamina ۰۰:۱۵
۵ ماه پیش
...for the rest of my life ۰۰:۱۵
جواب امینم... ۰۰:۱۱
۵ ماه پیش
گور بابای همشون_ ۰۰:۱۰
...you and i ۰۰:۱۱
۵ ماه پیش
in the name of love... ۰۰:۲۸
۵ ماه پیش
...i wanna die ۰۰:۱۴
۵ ماه پیش
وقتی هری پاتر گفت: ۰۰:۰۸
my boy,s being sus... ۰۱:۰۰
۵ ماه پیش
looking at me ۰۰:۲۶
۵ ماه پیش
diyo benim için kalbini vermiş ۰۰:۱۳
...( ۰۰:۰۷
۵ ماه پیش
.i dont got a heart ۰۰:۱۸
۵ ماه پیش
♡...This world can hurt you ۰۰:۱۴
منتظر این حس ... ۰۰:۱۰
...What i didnt know ۰۰:۰۸
۶ ماه پیش
حقیقت تلخ* ۰۰:۰۵
۶ ماه پیش
♡jalebi baby ۰۰:۱۲
۶ ماه پیش