نقشه خوانی و رانندگی با چشمان بسته !! ۰۰:۵۶
رالی داکار ۲۰۲۱ نقشه خوان خانم  رالی ۱ ۰۰:۲۰
مروری بر داکار ۲۰۲۰ ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید ۱۸ روز پیش
رالی داکار ۲۰۲۱ استیج شماره ۳ ۰۰:۵۹
۴۷ بازدید ۱۸ روز پیش