Skip to main content
Stigma

Stigma

2019.06.01 دیدی ک سخت نیست..تنها بدون من؟ دیدی ک صبح می شود..شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند فرقی نمی کند بامن..بدون من دیروز گرچه سخت امروز هم گذشت #طوری نمی شود فردا بدون من:)

باید مرد...
00:19
باید مرد...
۶ روز پیش

بدنیست
00:06
بدنیست
۸ روز پیش

مرده باد
00:05
مرده باد
۸ روز پیش

چالش کتاب
00:05
چالش کتاب
۸ روز پیش

run bts79
00:25
run bts79
۸ روز پیش

vkook_runbts79
00:06
vkook_runbts79
۸ روز پیش

Jiminie:))
00:16
Jiminie:))
۸ روز پیش

چالش ماریا
00:04
چالش ماریا
۹ روز پیش

بدون شرح*~*
02:53
بدون شرح*~*
۹ روز پیش

!We Don`t Talk Anymore
00:29
!We Don`t Talk Anymore
۱۰ روز پیش

گشنم شد @~@
00:23
گشنم شد @~@
۱۰ روز پیش

پوکید :|
00:10
پوکید :|
۱۰ روز پیش
♡ HAPPY ARMYDAY♡
01:04
♡ HAPPY ARMYDAY♡
۱۰ روز پیش

♡HAPPY ARMYDAY♡
00:45
♡HAPPY ARMYDAY♡
۱۰ روز پیش

فقط آخرش:||||
00:16
فقط آخرش:||||
۱۰ روز پیش

ویمین T~T
00:16
ویمین T~T
۱۰ روز پیش

BTS=ARMY
00:48
BTS=ARMY
۱۱ روز پیش

تهکوک:")
00:04
تهکوک:")
۱۱ روز پیش

هوپکوک طور*-*
00:08
هوپکوک طور*-*
۱۱ روز پیش

ویکوک طور^^
00:20
ویکوک طور^^
۱۱ روز پیش