VIXXLight
VIXXLight

VIXXLight

200319 MidNight Idol  با حضور راوی با زیرنویس فارسی ۰۲:۳۳
VIXX Ravi Inkigayo RAVI [ROCKSTAR] ۰۳:۳۲
۱۷۶ بازدید پارسال
190919 Happy Together 4 Episode 49 با زیرنویس فارسی ۱:۱۸:۵۰