ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

کانال تایید شده ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

بانوی جوشکار ایرانی ۰۱:۰۱
پاکسازی سطح با لیزر ۰۰:۱۶
خط تولید پیچ و مهره ۰۲:۲۴
جایگذاری و نصب روتور ۰۰:۳۹
دریل دستی | Hand Powered Drill ۰۱:۰۰
جاده سازی نوین ۰۱:۳۹
دستگاهی برای برشکاری ۰۰:۵۶
جابجایی های عظیم ۰۰:۵۳
بازرسی غیرمخرب | NDI ۰۰:۴۱
قلمی برای چاپ  سه بعدی ۰۰:۲۱