ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

کانال تایید شده ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

بانوی جوشکار ایرانی ۰۱:۰۱
پاکسازی سطح با لیزر ۰۰:۱۵
خط تولید پیچ و مهره ۰۲:۲۴
جایگذاری و نصب روتور ۰۰:۳۸
دریل دستی | Hand Powered Drill ۰۱:۰۰
جاده سازی نوین ۰۱:۳۸
دستگاهی برای برشکاری ۰۰:۵۶
جابجایی های عظیم ۰۰:۵۲
بازرسی غیرمخرب | NDI ۰۰:۴۰
قلمی برای چاپ  سه بعدی ۰۰:۲۰