افشین طباطبایی
افشین طباطبایی

افشین طباطبایی

موفقیت در زندگی ۰۱:۰۰
تعصب ۰۱:۰۰
پارسال
چارچوب های ذهنی ۰۱:۰۰
ذهن مثبت ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
دید مثبت به زندگی ۰۱:۰۰
مسئولیت اجتماعی ۰۱:۳۷
ریشه خوشبختی کجاست؟ ۰۱:۰۰
گذشته را رها کنیم ۰۱:۰۰
بهبود روابط اجتماعی ۰۱:۰۰
تمرین در لحظه بودن ۰۰:۴۰
توجه به همسر ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
توجه به همسر ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
مثبت اندیشی ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
عشق ۰۰:۱۸
۲ سال پیش
ازدواج ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
قضاوت ۰۱:۰۲
۲ سال پیش
حال خوب ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
شکار زیبایی ها ۰۱:۰۰
ترمیم روابط زناشویی ۰۱:۰۰
مثبت اندیشی ۰۰:۲۷
۲ سال پیش
اصلاح روابط زناشویی ۰۱:۰۱
خوشبختی ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
عیب پوشی ۰۱:۳۱
۲ سال پیش
اصلاح روابط زناشویی ۰۱:۰۰
قضاوت ۰۱:۰۰
۲ سال پیش