افشین طباطبایی
افشین طباطبایی

افشین طباطبایی

چگونگی ایجاد امنیت روانی در خانواده ۰۱:۰۰
مراقبت از روابط عاطفی ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۱۱ روز پیش
موفقیت در زندگی ۰۱:۰۰
۴۸ بازدید ۱۴ روز پیش
تمرکز بر نقاط مثبت ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
مراقبت از روابط  زناشویی ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید ۶ ماه پیش
تعصب ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
نکات مثبت خودمان را پیدا کنیم ۰۰:۳۸
۸۱ بازدید ۶ ماه پیش
انرژی زندگی در لحظه حال جاریست ۰۱:۰۰
۶۴ بازدید ۸ ماه پیش
از شکست های گذشته درس بگیریم ۰۰:۳۲
۸۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
ما تنها قادر به تغییرخودمان هستیم ۰۱:۰۰
چارچوب های ذهنی ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
دیدمان را به زندگی تغییر دهیم ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
عوامل تخریب سلامت روان ۰۱:۰۰
۱۱۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
ذهن مثبت ۰۰:۵۹
۶۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
دید مثبت به زندگی ۰۱:۰۰
۷۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
زمان مناسب برای صحبت با همسر ۰۱:۰۰
۶۴ بازدید ۱۲ ماه پیش
وظایف والدین در برابر فرزند ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید پارسال
دخالت های اطرافیان در روابط همسران ۰۱:۰۰
بده بستان های عاطفی بین زن و مرد ۰۱:۰۰
۳,۷۸۰ بازدید پارسال
از همسرانتان عیب جویی نکنید ۰۱:۰۰
۲,۴۶۴ بازدید پارسال
مسئولیت اجتماعی ۰۱:۳۷
۸۰ بازدید پارسال
ریشه خوشبختی کجاست؟ ۰۱:۰۰
۷۵ بازدید پارسال
چگونه با مشکلات برخورد کنیم ۰۱:۰۰
۸۶ بازدید پارسال
گذشته را رها کنیم ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید پارسال
بهبود روابط اجتماعی ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید پارسال
تمرین در لحظه بودن ۰۰:۴۰
۱۵۶ بازدید پارسال
چه کارهایی هدر دادن وقت است ۰۱:۰۰
۸۷ بازدید پارسال
توجه به همسر ۰۰:۵۹
۶۳ بازدید پارسال
توجه به همسر ۰۰:۵۹
۵۰ بازدید پارسال
مثبت اندیشی ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید پارسال
عشق ۰۰:۱۸
۱۰۵ بازدید پارسال
هرکس مسئول رفتار خودش است ۰۰:۳۸
۲,۳۹۷ بازدید پارسال
ازدواج ۰۱:۰۰
۷۳ بازدید پارسال
قضاوت ۰۱:۰۲
۵۴ بازدید پارسال
حال خوب ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید پارسال
شکار زیبایی ها ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید پارسال
ترمیم روابط زناشویی ۰۱:۰۰
۶۴ بازدید پارسال
مثبت اندیشی ۰۰:۲۷
۴۹ بازدید پارسال
منتظر اتفاقات خوب باشیم ۰۱:۰۰
۵۲ بازدید پارسال
اصلاح روابط زناشویی ۰۱:۰۱
۵۸ بازدید پارسال
خوشبختی ۰۱:۰۰
۳۹ بازدید پارسال
آسیب های نظام خانواده ۰۱:۰۰
۳۸ بازدید پارسال
عیب پوشی ۰۱:۳۱
۴۶ بازدید پارسال
اصلاح روابط زناشویی ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید پارسال
قضاوت ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید پارسال