امیرطه نوروزی

کانال تایید شده امیرطه نوروزی

کمانش موضعی چیست؟ ۵۵:۲۴
بهسازی لرزه ای چیست؟ ۴۹:۱۹
لرزش سقف عرشه فولادی ۰۱:۲۲