انجام شو

کانال تایید شده انجام شو

گرگ بهتره یا سگ ۰۱:۲۰
تئوری های عجیب و غریب ۰۸:۰۷
گفتگو با شما ۰۸:۰۹
تئوری های ترسناک ۰۳:۲۷