آسمان ایکس

آسمان ایکس

موشک ایرانی سومار ۰۱:۲۲
هلی شات اسپارک ۰۳:۵۷
پهپاد یسیر(یاسر) ۰۱:۳۸
پهپاد مویک ایر 2 ۰۱:۵۰
پهپاد فطرس ۰۲:۳۸