آوین صنعت ماندگار
آوین صنعت ماندگار

آوین صنعت ماندگار

واترجت صنعتی ۰۱:۳۷
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
دستگاه واترجت صنعتی ۰۰:۵۳
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
اسکرابر دستی | اسکرابر صنعتی ۰۱:۵۵
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
اسکرابر سرنشین دار | اسکرابر خودرویی ۰۰:۳۵
اسکرابر شارژری | اسکرابر دستی ۰۱:۰۸
۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
اسکرابر صنعتی | اسکرابر دستی ۰۰:۵۷
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
اسکرابر کابلی | اسکرابر دستی ۰۰:۵۷
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
اسکرابر | اسکرابر صنعتی ۰۰:۵۰
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
اسکرابر صنعتی | اسکرابر دستی ۰۰:۴۷
۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
بخارشوی صنعتی ۰۰:۴۹
۱۱۳ بازدید ۵ ماه پیش
اسکرابر | اسکرابر صنعتی ۰۰:۵۹
۸۳ بازدید ۵ ماه پیش
مکنده صنعتی | جاروبری صنعتی ۰۰:۴۰
۸۱ بازدید ۵ ماه پیش
اسکرابر دستی | اسکرابر برقی ۰۰:۳۳
۵۹ بازدید ۵ ماه پیش
بخارشوی صنعتی | دستگاه بخارشوی ۰۰:۳۳
۸۲ بازدید ۵ ماه پیش
اسکرابرخودرویی | اسکرابر با سرنشین ۰۱:۰۱
اسکرابر دستی |  اسکرابر بدون سرنشین ۰۰:۴۱
ماشین شستشو دهنده سطوح | اسکرابر صنعتی ۰۱:۰۰
اسکرابر| دستگاه اسکرابر ۰۰:۴۰
۶۶ بازدید ۷ ماه پیش
اسکرابر سرنشین دار | اسکرابر باسرنشین ۰۰:۵۶
جاروبرقی صنعتی ۰۰:۲۴
۴۵ بازدید ۸ ماه پیش
اسکرابر کابلی | اسکرابر دستی ۰۰:۳۴
۷۸ بازدید ۸ ماه پیش
اسکرابر کوچک | اسکرابر کابلی ۰۰:۲۵
۵۷ بازدید ۸ ماه پیش
اسکرابر برقی  اسکرابر دستی ۰۱:۳۰
۷۶ بازدید ۹ ماه پیش
کف شوی سرنشین دار | کف شوی با سرنشین ۰۰:۵۰
اسکرابر صنعتی | دستگاه اسکرابر ۰۰:۳۷
۸۰ بازدید ۹ ماه پیش
اسکرابر سرنشین دار | اسکرابر خودرویی ۰۱:۱۷
کف شوی دستی بزرگ | اسکرابر دستی بزرگ ۰۱:۰۷
اسکرابر برقی-اسکرابر دستی ۰۰:۴۵
۶۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
اسکرابر برقی | اسکرابر صنعتی ۰۰:۴۶
۶۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
اسکرابر دستی | اسکرابر شارژی ۰۰:۴۶
۶۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
اسکرابر دستی کوچک | اسکرابر دستی ۰۰:۴۶
۸۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
اسکرابر با سرنشین | کف شوی سرنشین دار ۰۰:۲۷