عشق فقط خدا نیست اما بهترین نوعش خداست

عشق فقط خدا نیست اما بهترین نوعش خداست

تصاویر راش ۰۰:۲۲
ساخت پترن در فتوشاپ ۰۵:۲۴
paria mardanian  In the iranian movie Ring ۱:۲۳:۴۳