Skip to main content
بانک بازار

بانک بازار

بانک بازار فروشگاه نیست؛ بلکه مرجعی تخصصی است که کالاها و فروشندگان در آن برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت می‌کنند.