بونسایکار

کانال تایید شده بونسایکار

ساخت بونسای افرا ۱۲:۴۳
۵,۷۱۱ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش ساخت لنداسکیپ بونسای جید ۲۴:۴۱
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
ارسال بونسای 50 ساله به ارتفاع 3000 متری ۰۰:۵۹
کاج سیاه در کنوانسیون جهانی بونسای 2017 ۰۱:۰۶
آموزش هرس و فرمدهی نارون چینی ۱۵:۵۱
۱۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 3 ۰۷:۵۸
۲۴۰ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 2 ۰۷:۳۷
۱۴۹ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 1 ۰۷:۱۳
۳۱۱ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش هرس بونسای نارون چینی ۱۰:۲۳
۳۲۲ بازدید ۹ ماه پیش
باغ بونسای در ویتنام ۱۱:۱۲
۲۳۶ بازدید ۹ ماه پیش
هرس و فرم دهی بونسای فیکوس ۳۰:۲۳
۹۵۷ بازدید ۹ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای ریشه روی سنگ ۵۲:۳۳
۱,۹۹۳ بازدید ۹ ماه پیش
بونسای نارون هرینگتون ۰۶:۳۹
۳۹۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
باغ بونسای هری  هرینگتون ۰۳:۰۱
۴۷۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
باغ بونسای ۰۴:۵۴
۴۵۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایشگاه بونسای شوهین شوگاتن ۰۵:۳۵
۱۲۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
landscape ۰۱:۵۶
۱۳۴ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۱:۲۳
۱۷۳ بازدید ۲ سال پیش
بونسایکار ۰۰:۳۸
۹۲ بازدید ۲ سال پیش