Skip to main content
™متینا  … Weapons Free

™متینا … Weapons Free

(خدایا) تو نیکوکاری، و ما بدکارانیم، به زیبایی آنچه نزد توست از زشتی آنچه پیش ماست درگذر