Skip to main content
عقل و احساس

عقل و احساس

یک لحظه تامل ... یک لحظه عشق ... یک لحظه احترام ... یک لحظه امید ... جمع این لحظه ها یعنی انسانیت