ردای سیاه
ردای سیاه

ردای سیاه

84 آسانای یوگا ۰۷:۰۷
۲۹۵ بازدید ۴ ماه پیش
درمان میدان فکری یا Thought Field Therapy ۰۴:۳۸
۳۵۳ بازدید ۸ ماه پیش
ویدیوی ASMR ۰۲:۰۰
۱,۱۳۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
ارتباط غیراخلاقی بین شیطان و انسان ۰۴:۵۵
ازدواج جن و انسان ۰۱:۲۸
۲۸۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
رویابینی چگونه است؟ ۰۳:۱۴
۱,۴۹۰ بازدید پارسال
Synesthesia یا حس آمیزی ۰۴:۱۲
۵۹۴ بازدید پارسال
موسیقی آرامش بخش با صدای امواج دریا ۳۷:۴۴
نقطه shen men درگوش و ارتباط آن را آرامش ذهنی ۰۰:۵۲
فرکانس پرواز روح ۱:۳۰:۰۰
۳۳,۸۷۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش هیدروکینزی ۰۱:۱۱
۲,۶۴۰ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی آرامش دهنده ۳۳:۴۸
۴۶۸ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ آرامش دهنده ۱:۰۰:۱۳
۲,۲۵۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی آرامش بخش ۲۰:۱۱
۶۶۸ بازدید ۲ سال پیش
ایروکینزی ۰۱:۱۲
۵,۹۰۵ بازدید ۲ سال پیش
الکتروکینزی ۰۲:۵۴
۱,۲۸۹ بازدید ۲ سال پیش
هیدروکینزی ۰۱:۲۵
۷,۸۸۹ بازدید ۲ سال پیش
پایروکینزی یا کنترل آتش ۰۱:۲۸
۱۱,۸۸۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی آرامش بخش ۲:۵۴:۵۰
۱۶۲ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه ۳:۰۰:۰۰
۱۷۷ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ مدیتیشن ۱:۱۱:۱۱
۳۶۴ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه ۴۷:۲۰
۱۱۴ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه ۳:۰۰:۳۰
۱۲۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تله کینزی ۰۶:۳۹
۷,۷۵۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تله کینزی ۰۵:۴۶
۵,۵۷۹ بازدید ۲ سال پیش
فکر خوانی عضلانی ۰۱:۱۸
۷۶۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی چاکرای هفتم ۱:۰۵:۳۷
۲۴,۹۲۵ بازدید ۲ سال پیش
ده دقیقه مدیتیشن Binaural ۱۰:۰۰
۳۱۷ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی ذن ۱:۰۰:۰۰
۱۲۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی Binaural برای آرامش ۲۲:۲۱
۸۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی Binaural Beats برای افزایش شادمانی ۲:۱۸:۴۸
فایل سابلیمینال رویابینی آگاهانه ۱:۳۰:۴۴
۵,۶۴۲ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی قدرتمند باز شدن چشم سوم ۱۹:۵۵
۸۸,۹۷۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی برای باز شدن چاکرای پنجم یا گلو ۱:۰۰:۰۱
پیام های پنهان برای باز کردن چاکرای قلب ۱۷:۵۸
مراقبه چاکرای چهارم ۲۶:۱۷
۵,۹۹۳ بازدید ۲ سال پیش
مراقبه چاکرای قلب ۱۵:۰۷
۱۳,۹۸۶ بازدید ۲ سال پیش
12 تمرین چی کنگ برای افزایش سطح انرژی ۰۸:۰۷
سه تمرین ساده چی کنگ ۱۴:۰۲
۴,۳۸۱ بازدید ۲ سال پیش
10 دقیقه تمرین صبحگاهی چی کنگ ۱۰:۴۴
۸,۱۴۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه عمیق ۵۰:۰۰
۷,۶۴۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه تبتی ۱:۰۱:۱۷
۱,۵۸۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی مراقبه ۰۶:۱۴
۶۲۱ بازدید ۲ سال پیش