علی سعیدی
علی سعیدی

علی سعیدی

شعار مرگ بر اسراعیل "فیلم" ۰۰:۴۷
۲۵۸ بازدید ۴ سال پیش
طنز شعر ۰۰:۵۵
۴۴۴ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن امام آمد ۰۰:۴۵
۲۱۸ بازدید ۴ سال پیش
پشتک زنی و شیرین کاری دانش آموزان ۰۱:۱۲
جهش با کیسه ۰۱:۳۰
۷۴ بازدید ۴ سال پیش
آرد فوت زنی ۰۰:۴۰
۱۳۳ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر اسکرچ ۰۰:۲۷
۲۴۴ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر ۰۰:۱۴
۳۹۴ بازدید ۴ سال پیش
فداییان حرم ۰۵:۳۲
۲۲۱ بازدید ۴ سال پیش
ارائه مقاله توسط دانش آموزان ۰۴:۳۶
۱۰۰ بازدید ۴ سال پیش
جوک تصویری ۰۲:۳۱
۴,۴۴۲ بازدید ۴ سال پیش