علی سعیدی
علی سعیدی

علی سعیدی

شعار مرگ بر اسراعیل "فیلم" ۰۰:۴۷
۲۶۸ بازدید ۴ سال پیش
طنز شعر ۰۰:۵۵
۴۵۹ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن امام آمد ۰۰:۴۵
۲۳۱ بازدید ۴ سال پیش
پشتک زنی و شیرین کاری دانش آموزان ۰۱:۱۲
جهش با کیسه ۰۱:۳۰
۷۷ بازدید ۴ سال پیش
آرد فوت زنی ۰۰:۴۰
۱۴۲ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر اسکرچ ۰۰:۲۷
۲۷۰ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر ۰۰:۱۴
۴۳۱ بازدید ۴ سال پیش
فداییان حرم ۰۵:۳۲
۲۲۶ بازدید ۴ سال پیش
ارائه مقاله توسط دانش آموزان ۰۴:۳۶
۱۰۴ بازدید ۴ سال پیش
جوک تصویری ۰۲:۳۱
۴,۵۱۴ بازدید ۴ سال پیش