یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

یادگیری خوشمزه و فراتر از آن

4 Best Methods for Tying Shoe Laces ۱۱:۳۵
Line Riders - Beethoven's 5th ۰۴:۲۵
World's Highest Jumping Robot ۱۳:۱۵
Cymatics: Speaker Dish ۰۲:۰۷
۴ ماه پیش
چرخ:) ۰۰:۱۸
۴ ماه پیش
The Cheerios Effect ۰۵:۳۶
۵ ماه پیش
پرتاب تخم مرغ از فضا ۲۶:۵۶
سوسک قوی ۰۴:۴۳
۵ ماه پیش
"wake-up" exercises at Sunrise Waldorf ۰۱:۱۰
آتشفشان ۰۲:۵۱
۵ ماه پیش
آتشفشان چیست؟ ۰۳:۱۴
Crater Formation Demo ۰۰:۱۱
۸ ماه پیش
Simple crater: The canonical formation ۰۰:۳۴
The process of paper making ۰۵:۰۱
How Paper Is Made ۰۵:۱۳
۸ ماه پیش
HANDMADE PAPER | How It's Made ۰۵:۰۸
BOOMSNAPCLAP ۰۱:۲۳
پارسال
BODY PERCUSSION ۰۱:۵۶
پارسال
Energizers!   Dum Dum Dah Dah ۰۰:۵۹
To Scale: The Solar System ۰۷:۰۷
زمین از دید ISS ۰۳:۵۳