Skip to main content
AmOUr,

AmOUr,

عجب دنیایی است؛ در کله پزی ها هم زبان از مغز گران تر است درست مثل جامعه که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند! "احمد شاملو"