صادقی
صادقی

صادقی

دستگاه آسیاب AG ۰۲:۳۰
دستگاه روغن گیری ag12 ۰۱:۰۴
دستگاه روغن گیری ag13 ۰۱:۰۶
دستگاه روغن گیری ۰۰:۳۷
دستگاه روغن گیری ۰۱:۴۳