Skip to main content
فقط به خاطر دوستانم (من رفتم دیگه همه چیز حل میشه ) بسته شد حلال کنید خداحافظ

فقط به خاطر دوستانم (من رفتم دیگه همه چیز حل میشه ) بسته شد حلال کنید خداحافظ

بیایید یک جوری خودمان را با خدایمان گره بزنیم که هیچ کس نتواند آن را باز کند هیچ کس ....