بچه ها بیاین ت لطفننن ۰۰:۰۱
۶۹۷ بازدید پارسال
..... ۰۰:۰۲
۱,۴۰۷ بازدید ۲ سال پیش
آدما هیچ وقت... ۰۱:۰۵
۲,۱۷۹ بازدید ۲ سال پیش
لعنتی خسته شدم میخوام از این دنیا برم:) ۰۰:۴۵
:)... ۰۰:۰۱
۶۰۸ بازدید ۲ سال پیش
مهم نیستی دیگ:)... ۰۰:۰۲
۸۲۵ بازدید ۲ سال پیش
گریه؟! ۰۰:۰۱
۵۱۲ بازدید ۲ سال پیش
:)... ۰۰:۰۲
۱۶۷ بازدید ۲ سال پیش
هرکی اینارو فهمید.... ۰۰:۰۳
۲۷۰ بازدید ۲ سال پیش
سخته... ۰۰:۰۲
۱۵۶ بازدید ۲ سال پیش
هه... ۰۰:۰۳
۱۲۲ بازدید ۲ سال پیش
تنهایی:).. ۰۰:۰۲
۱۹۸ بازدید ۲ سال پیش
:).. ۰۰:۰۳
۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
:) ۰۰:۰۱
۱۱۶ بازدید ۲ سال پیش
چالش الهام جون:) ۰۰:۰۲
۱۲۵ بازدید ۲ سال پیش
بگین به دادم برسه این همه بغضو کم کنه:):... ۰۰:۰۲
:)... ۰۰:۰۲
۸۷ بازدید ۲ سال پیش
کاشکی.... ۰۰:۰۱
۳۲۵ بازدید ۲ سال پیش
وای ازسکوت بعدش:)... ۰۰:۰۲
۷۲ بازدید ۲ سال پیش
چشمامو بستم:) ۰۰:۵۰
۱۴,۷۹۴ بازدید ۲ سال پیش
تظاهربه قوی بودن:) ۰۰:۰۲
۱۹۰ بازدید ۲ سال پیش
تقدیمی عشقم:) ۰۰:۰۱
۲,۷۶۰ بازدید ۳ سال پیش