جامه آرایان

جامه آرایان

قیچی هشت پر رویانگ ۰۹:۲۲
نمادوز کامپیوتری ۰۱:۰۰
نواردوز گیوتینی ۰۰:۱۵
نمازن ۰۰:۳۶
۱۱ ماه پیش
گلدوزی نوار قیطان ۰۱:۰۳
نما زن کمربند ۰۰:۴۸
نگین  زن اتوماتیک ۰۰:۲۱
خط تولید شورت ۰۲:۵۳