جامه آرایان

جامه آرایان

آموزش نخ کشی سردوز پنج ۰۲:۲۵
قیچی هشت پر رویانگ ۰۹:۲۲
نمادوز کامپیوتری ۰۱:۰۰
نواردوز گیوتینی ۰۰:۱۵
نمازن ۰۰:۳۶
پارسال
گلدوزی نوار قیطان ۰۱:۰۳
نما زن کمربند ۰۰:۴۸
نگین  زن اتوماتیک ۰۰:۲۱