Dayerezangi
Dayerezangi

Dayerezangi

آموزش تصویری طبلک ۰۰:۵۶
۵,۲۲۶ بازدید ۲ سال پیش
فلوت ریکوردر آلتو و سوپرانو ۰۵:۰۰
۸,۸۵۸ بازدید ۳ سال پیش
آموزش آهنگ مستم مستم برای بلز ۰۱:۰۹
۸۹,۶۵۵ بازدید ۳ سال پیش
گستره صوتی زنان و مردان ۰۴:۲۵
۱,۵۰۳ بازدید ۳ سال پیش
گروه بندی سنی هنرجویان کلاس ارف ۰۵:۴۰
۱,۰۶۹ بازدید ۳ سال پیش
فلوت ریکوردر ژرمن و باروک ۰۲:۴۲
۳,۸۶۷ بازدید ۳ سال پیش
سن مناسب برای آموزش موسیقی به کودکان ۰۷:۳۸
سازها و لوازم مورد نیاز برای کلاس ارف ۰۴:۴۶
بلز کروماتیک و دیاتونیک ۰۳:۰۰
۷,۸۷۷ بازدید ۳ سال پیش
آموزش تصویری پیانو ۰۵:۵۳
۱,۴۰۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش تصویری بلز ۰۳:۳۶
۳۹,۶۵۶ بازدید ۳ سال پیش
موسیقی کودک-موسیقی درمانی ۰۴:۲۴
۱,۷۹۸ بازدید ۳ سال پیش
موسیقی کودک-ساز مناسب برای کودکان ۰۴:۴۶
۳,۹۷۰ بازدید ۴ سال پیش
آموزش تصویری فلوت ریکوردر ۰۴:۰۰
۴۴,۹۵۶ بازدید ۴ سال پیش
آموزش فلوت ریکوردر-جان مریم ۰۳:۱۵
۱۲۵,۳۱۱ بازدید ۴ سال پیش
موسیقی کودک-نماد سازهای پرکاشن ۰۱:۵۳
۳۶۴ بازدید ۴ سال پیش
موسیقی کودک ۰۲:۵۴
۱,۱۳۹ بازدید ۴ سال پیش
بادی پرکاشن.آموزش ریتم ۰۱:۵۷
۱,۵۲۴ بازدید ۴ سال پیش
آموزش موسیقی به کودکان (ارف) ۰۲:۴۶
۳,۵۰۱ بازدید ۴ سال پیش
آموزش تصویری مربیگری موسیقی کودک(ارف) ۰۱:۴۳
آموزش تصویری مربیگری ارف(موسیقی کودک) ۰۵:۴۸