بنیاد دانش بنیان آفبا
بنیاد دانش بنیان آفبا

بنیاد دانش بنیان آفبا

آفبا دکتر کریمی کارنامه20 95/11/27 28422090-021 ۰۳:۰۳
آفبا مهندس سادات کارنامه20  95/11/29   28422090-021 ۱۱:۵۲
آفبا دکتر کریمی کارنامه20 95/11/27 28422090-021 ۰۳:۰۳
آفبا دکتر خلیلی کارنامه20 95/12/4 28422090-021 ۰۹:۴۱
آفبا مهندس مقدم نیا کارنامه20 95/11/1 28422090-021 ۱۵:۵۱
آفبا شیمی مصلایی کارنامه20 96/01/06 28422090-021 ۱۳:۵۲
آفبا دکتر خلیلی کارنامه20 95/12/4 28422090-021 ۰۹:۴۱
آفبا مهندس سادات کارنامه20 ۹۵/۱1/1 28422090-021 ۰۹:۱۴
آفبا عربی دکتر فیلی کارنامه20 95124 28422090 021 ۰۳:۲۵
آفبا عربی دکتر فیلی کارنامه20 95/12/4 28422090-021 ۰۳:۲۵
آفبا دکتر چلاجور کارنامه20    95/11/18  28422090-021 ۱۲:۲۱
آفبا شیمی مصلایی کارنامه20  96/01/06        28422090-021 ۱۳:۵۲
آفبا دکتر کریمی کارنامه20 95/11/27 28422090-021 ۰۳:۰۳