گروه آموزشی بامبو

گروه آموزشی بامبو

شخصیت و شغل ۰۳:۲۹
۳ سال پیش
فروش بهتر ۰۳:۰۶
۳ سال پیش
رابطه لباس با شخصیت ۰۳:۳۲
فروشندگی حرفه ای ۰۳:۲۳
تیپ شخصیتی enfj ۰۳:۰۰
انواع مشتری مداری ۰۳:۲۲
اصول تیپ شخصیتی ۰۳:۲۸
تحلیل entj ۰۲:۳۸
۳ سال پیش
تیپ شخصیتی sj ۰۲:۴۱
۳ سال پیش
مشتری مداری در هتل ۰۲:۳۶
مشتری مداری در بانک ۰۲:۳۸
آموزش فروشندگی فرش ۰۳:۱۲
بازاریابی فرش دستباف ۰۴:۳۱
بازاریابی فرش ماشینی ۰۳:۲۰
فیلم آموزش بازاریابی ۰۳:۰۴
پیگیری در فروش ۰۳:۱۵
بازاریابی گل و گیاه ۰۴:۴۶
روش های موثر در فروش ۰۴:۱۸
تکنیک فروشندگی ۰۳:۲۵
برند سازی ۰۵:۲۷
۳ سال پیش
تکنیک های فروش کاشی ۰۲:۳۸
آموزش گل فروشی ۰۳:۵۵
بهبود فروش ۰۳:۳۳
۴ سال پیش
فنون بازاریابی ۰۳:۲۷
خلاقیت در فروش ۰۳:۲۳
اصول مشتری مداری ۰۲:۵۰
جایگاه سازی برند ۰۳:۴۲
آموزش مشتری مداری ۰۳:۰۵
کسب و کار موفق ۰۳:۱۶
بازاریابی کافی شاپ ۰۳:۵۸
جذب مشتری کافی شاپ ۰۳:۵۴
استخدام بهترین ها ۰۳:۰۶