گروه آموزشی بامبو

گروه آموزشی بامبو

شخصیت و شغل ۰۳:۲۹
۱۰ ماه پیش
فروش بهتر ۰۳:۰۷
۱۰ ماه پیش
رابطه لباس با شخصیت ۰۳:۳۳
فروشندگی حرفه ای ۰۳:۲۳
تیپ شخصیتی enfj ۰۳:۰۱
۱۰ ماه پیش
انواع مشتری مداری ۰۳:۲۳
اصول تیپ شخصیتی ۰۳:۲۹
تحلیل entj ۰۲:۳۹
۱۰ ماه پیش
تیپ شخصیتی sj ۰۲:۴۲
۱۰ ماه پیش
مشتری مداری در فروشگاه ۰۳:۰۰
مشتری مداری در هتل ۰۲:۳۶
مشتری مداری در بانک ۰۲:۳۹
آموزش فروشندگی فرش ۰۳:۱۲
بازاریابی فرش دستباف ۰۴:۳۲
بازاریابی فرش ماشینی ۰۳:۲۱
فیلم آموزش بازاریابی ۰۳:۰۴
پیگیری در فروش ۰۳:۱۶
۱۰ ماه پیش
فروشنده حرفه ای کیست؟ ۰۳:۰۱
بازاریابی گل و گیاه ۰۴:۴۶
روش های موثر در فروش ۰۴:۱۹
تکنیک فروشندگی ۰۳:۲۵
برند سازی ۰۵:۲۸
۱۱ ماه پیش
تکنیک های فروش کاشی ۰۲:۳۹
جذب مشتری لوازم آرایشی ۰۳:۲۱
آموزش گل فروشی ۰۳:۵۵
۱۱ ماه پیش
متن تبلیغ لوازم آرایشی ۰۲:۰۸
بهبود فروش ۰۳:۳۴
فنون بازاریابی ۰۳:۲۷
خلاقیت در فروش ۰۳:۲۳
اصول مشتری مداری ۰۲:۵۰
جایگاه سازی برند ۰۳:۴۲
آموزش مشتری مداری ۰۳:۰۵
کسب و کار موفق ۰۳:۱۷
بازاریابی کافی شاپ ۰۳:۵۸
جذب مشتری کافی شاپ ۰۳:۵۴
استخدام بهترین ها ۰۳:۰۶