موسسه توسعه و فناوری
موسسه توسعه و فناوری

موسسه توسعه و فناوری

ربات ماهیگیر ۰۱:۰۷
۶ سال پیش
ساعت خود شارژ شونده ۰۰:۴۶
کالسکه هوشمند آینده ۰۰:۵۷
ربات هنرمند ۰۰:۵۶
۶ سال پیش
تاثیر گرسنگی بر بدن ۰۳:۳۰
ژن درمانی ۰۲:۴۰
۶ سال پیش
گجت ۰۰:۵۵
۶ سال پیش