مجید  خزایی
مجید  خزایی

مجید خزایی

خالق ثروت باشید ۳۷:۰۲
داستان چای ژاپنی ۰۴:۲۹
بازدارنده شما چیه؟ ۰۵:۳۹
پررویی یا کم‌رویی؟! ۰۵:۰۸
شهامت ۰۸:۴۷
۳ سال پیش
پرواز به سمت موفقیت ۰۸:۰۵
هتل بازی آقای هیلتون! ۰۶:۵۴
قانون 10000 ساعت ۰۶:۴۶
نمودار لعنتی موفقیت ۰۴:۱۱
تست کردن ممنوع ۰۳:۲۹
قانون قدرتمند ۱۰___۹۰ ۰۷:۰۵
تمرین جسمی یا ذهنی؟ ۰۸:۱۷