علیرضا فرزانگان
علیرضا فرزانگان

علیرضا فرزانگان

اسکرو ۰۱:۲۷
۲ سال پیش
پرکن 6 نازل با همزن ۰۰:۴۷
پرکن خطی اتوماتیک ۰۱:۱۰
دربند ۰۳:۳۲
۳ سال پیش
نازل ۰۰:۴۶
۳ سال پیش
چسب زن ۰۰:۳۳
۳ سال پیش
دستگاه تست سایش ۰۲:۲۴
دستگاه پرکن ۰۲:۳۳
۳ سال پیش
#نازل ۰۱:۲۰
۳ سال پیش
پرکن مایعات غلیظ ۰۱:۱۶
پرکن ۰۰:۵۷
۴ سال پیش
نوار نقاله ۰۰:۳۲
۴ سال پیش