فراهانی
فراهانی

فراهانی

جوجه بومی 2 ماهه ۰۰:۵۸
۳۵ بازدید ۱ ماه پیش
جوجه یکروزه بوقلمون بیوتی ۰۰:۱۱
۹۳ بازدید ۴ ماه پیش
جوجه 45 روزه ۰۰:۳۱
۸۳ بازدید ۴ ماه پیش
جوجه 10 روزه بومی ۰۰:۲۰
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
جوجه مرغ 2 ماهه بومی ۰۰:۱۳
۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
10 روزه ۰۰:۲۰
۲۳ بازدید ۵ ماه پیش
جوجه بوقلمون برنز ۰۰:۰۷
۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
جوجه یک روزه گلپایگانی ۰۰:۰۹
۳۱ بازدید ۷ ماه پیش
جوجه 2 ماهه بومی ۰۰:۱۳
۹۰ بازدید ۸ ماه پیش
بومی 45 روزه ۰۱:۵۳
۹۵ بازدید ۹ ماه پیش
جوجه 25 روزه 2 ۰۰:۱۵
۸۷ بازدید ۹ ماه پیش
بوقلمون برنز ۰۰:۲۱
۷۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
برنز یکروزه فرانسوی ۰۰:۴۶
۷۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
بومی یک ماهه ۰۰:۴۲
۹۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
جوجه شترمرغ ۰۰:۱۶
۱۵۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
بوقلمون بیوتی ۰۰:۳۹
۷۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
جوجه بوقلمون بیوتی 10 روزه ۰۰:۱۲
۷۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
جوجه یکروزه گلپایگانی ۰۰:۱۴
۷۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
جوجه گوشتی یک روزه ۰۰:۱۳
۹۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
بوقلمون بیوتی ۰۰:۱۱
۸۰ بازدید ۱۲ ماه پیش
بوقلمون یکروزه ۰۰:۱۲
۸۰ بازدید پارسال
جوجه بوقلمون بیوتی ۰۰:۱۶
۸۰ بازدید پارسال
بوقلمون ۰۰:۱۳
۹۷ بازدید پارسال
جوجه گلپایگانی ۰۰:۲۰
۶۵ بازدید پارسال
مرغ جهادی ۰۱:۲۵
۱۱۱ بازدید پارسال
جوجه 7 روزه ۰۰:۲۳
۱۱۸ بازدید پارسال
جوجه گوشتی یک روزه ۰۰:۱۳
۷۳ بازدید پارسال
جوجه گوشتی ۰۰:۲۰
۴۸ بازدید پارسال
جوجه گلپایگانی ۰۰:۱۷
۸۳ بازدید پارسال
مرغ گلپایگانی ۰۰:۴۰
۱۰۳ بازدید پارسال
جوجه بومی گلپایگانی ۰۰:۴۲
۱۰۹ بازدید پارسال
جوجه یکروزه بومی ۰۰:۱۸
۶۷ بازدید پارسال
بوقلمون 10 روزه بیوتی ۰۰:۰۴
۹ بازدید پارسال
جوجه 2 ماهه گلپایگانی ۰۱:۲۳
۷۱ بازدید پارسال
جوجه یکروزه بومی ۰۰:۰۹
۶۳ بازدید پارسال
جوجه 10 روزه بوقلمون بیوتی ۰۰:۱۸
۱۲۲ بازدید پارسال
جوجه یکروزه گلپایگانی ۰۰:۱۴
۹۰ بازدید پارسال
جوجه یکروزه گلپایگانی ۰۰:۱۸
۱۰۹ بازدید پارسال
مرغ 4 ماهه ۰۰:۳۰
۵۰ بازدید پارسال
بوقلمون بی یو تی ۰۰:۲۰
۱۱۴ بازدید پارسال
بوقلمون 10 روزه ۰۰:۲۱
۸۵ بازدید پارسال
نیمچه گلپایگانی ۰۰:۴۹
۷۵ بازدید پارسال
بوقلمون بی یو تی 7 روزه ۰۰:۱۱
۱۹۸ بازدید ۲ سال پیش
جوجه 45 روزه گلپایگانی ۰۱:۰۲
۲۷۰ بازدید ۲ سال پیش
بوقلمون ۰۰:۵۸
۱۶۶ بازدید ۲ سال پیش
جوجه یکروزه بلک استار ۰۰:۲۲
۱۵۵ بازدید ۲ سال پیش
نیمچه بلک استار ۰۰:۰۸
۱۷۴ بازدید ۲ سال پیش
گله مادری بلک استار و پلیموت راک ۰۰:۱۶
۱۷۱ بازدید ۲ سال پیش
جوجه اردک ۰۰:۲۲
۲۴۵ بازدید ۲ سال پیش
جوجه 45 روزه بلک استار ۰۰:۱۸
۱۷۹ بازدید ۲ سال پیش
مرغ پنج ماهه ۰۰:۱۵
۵۹۴ بازدید ۲ سال پیش
جوجه بلک استار ۰۱:۰۴
۱۷۶ بازدید ۲ سال پیش
نیمچه تخمگذار گلپایگانی ۰۰:۴۱
۲۹۴ بازدید ۲ سال پیش
جوجه بلک استار ۰۰:۱۷
۱۷۴ بازدید ۲ سال پیش
جوجه گلپایگانی ۰۰:۱۲
۹۶۶ بازدید ۲ سال پیش
گله مادری بلک استار ۰۰:۱۷
۱۷۸ بازدید ۲ سال پیش
بلک استار ۰۱:۱۳
۳۱۱ بازدید ۲ سال پیش
واکسیناسیون بوقلمون ۰۰:۲۴
۶۲۸ بازدید ۲ سال پیش
نیمچه بومی ۰۰:۱۶
۲۱۰ بازدید ۲ سال پیش
بوقلمون بیوتی ۰۰:۱۲
۲۰۲ بازدید ۲ سال پیش