میهن دوست
میهن دوست

میهن دوست

رسم  چندش آور خون خوری ترکان آسیای میانه ۰۰:۳۱
شاهکار لشکر حاج قاسم در والفجر هشت ۴۵:۳۱
نماهنگ"ازت ممنونم" با نوای میثم مطیعی ۰۲:۱۴