اسماعیل
اسماعیل

اسماعیل

سرودامام زمان شهرکرد ۰۴:۱۲
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
سرودروزپدرچهارمحال وبختیاری ۰۳:۵۵
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
سرودعیدغدیر ۰۳:۵۷
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
شهرستان فارسان ۰۵:۲۰
۷۸ بازدید ۲ ماه پیش
دستمال بازی وچوبازی لری ۰۵:۳۶
۳۶۶ بازدید ۳ ماه پیش
ابشارشیخ غلیخان ۰۱:۰۱
۳۴ بازدید ۳ ماه پیش
مادران بختیاری شهرکرد ۰۶:۳۱
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
شهرپردنجان ۰۷:۳۹
۱۶۷ بازدید ۳ ماه پیش
دستمل بازی بختیاری شهرکرد ۰۰:۵۹
۳۸۸ بازدید ۳ ماه پیش
شعردخترکوچولوی  باباحیدری ۰۰:۴۳
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
زمستان ولات لری  زیبا ودیدنی ۰۲:۲۶
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
جاذبه دیدنی شهرکرد ۰۹:۰۳
۱۱۰ بازدید ۳ ماه پیش
سرودبختیاری  دیاربی بی مریم بختیاری ۰۳:۱۵
زمستان چهارمحال وبختیاری ۰۴:۰۹
۳۹۴ بازدید ۲ سال پیش
دروصف لروبختیاری سامان ۰۳:۵۵
۳۱۳ بازدید ۲ سال پیش
دروصف لر وبختیاری لردگان ۰۳:۵۵
۳۸۰ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی وترانه ای درشهرباباحیدر ۰۳:۱۸
۲۱۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری وبختیاری باصدای دیدارمحمودی ۰۴:۳۶
موسیقی زیباباباحیدر ۰۳:۳۰
۲۲۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی وترانه زیبا ۰۴:۰۴
۱۸۴ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری بروجن ۰۳:۵۴
۲۵۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری شهرکرد ۰۱:۴۲
۴,۵۹۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی زیباچهارمحال وبختیاری ۰۳:۱۲
۱,۲۵۵ بازدید ۲ سال پیش
موسیق زیباخواننده فارسانی ۰۲:۴۷
۳۲۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی خواننده سورشجانی ۰۴:۵۵
۱۳۷ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری سامان ۰۱:۴۳
۳۴۷ بازدید ۲ سال پیش
خواننده موسیقی وترانه زیبافارسانی ۰۲:۴۶
موسیقی لری اردل ۰۴:۵۵
۹۷۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری کیار ۰۴:۳۱
۷۹ بازدید ۲ سال پیش
مستندشهرسورشجان ۲۷:۰۷
۱۷۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویرلری زیبا ۰۳:۵۶
۴۲۴ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویربختیاری باصدای دیدارمحمودی ۰۴:۳۶
موسیقی تصویربختیاری شهرستان اردل ۰۳:۱۸
دکلمه لری میزدج ۰۰:۵۶
۹۳ بازدید ۲ سال پیش
دکلمه لری باباحیدر ۰۰:۴۶
۱۸۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری وبختیاری چالشتر ۰۶:۵۶
۶۰ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویری بختیاری لری کوهرنگ ۰۳:۳۰
موسیقی بختیاری زیبافارسان ۰۳:۱۱
۹۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی  زیبالری بن ۰۶:۱۷
۱۷۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی بختیاری بروجن ۰۵:۰۳
۱۳۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویربختیاری سامان ۰۵:۱۶
۱,۰۶۲ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی ترکی چهارمحال وبختیاری ۰۵:۲۶
۲۲۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی ونماهنگ بختیاری بزن باران ۰۴:۳۲
موسیقی تصویربختیاری علی جمالی ۰۶:۳۰
۳,۸۰۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی بختیاری باصدای سیناسرلک ۰۵:۱۱
۶,۳۴۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویری بختیاری ۰۳:۵۰
۲,۶۹۳ بازدید ۲ سال پیش