اسماعیل
اسماعیل

اسماعیل

سرودعیدغدیر ۰۳:۵۷
۱۵ بازدید دیروز
شهرستان فارسان ۰۵:۲۰
۲۱ بازدید دیروز
دستمال بازی وچوبازی لری ۰۵:۳۶
۹۰ بازدید ۱۳ روز پیش
ابشارشیخ غلیخان ۰۱:۰۱
۲۱ بازدید ۱۸ روز پیش
مادران بختیاری شهرکرد ۰۶:۳۱
۳۶ بازدید ۱۸ روز پیش
شهرپردنجان ۰۷:۳۹
۷۲ بازدید ۲۰ روز پیش
دستمل بازی بختیاری شهرکرد ۰۰:۵۹
۱۲۵ بازدید ۲۰ روز پیش
شعردخترکوچولوی  باباحیدری ۰۰:۴۳
۳۶ بازدید ۲۰ روز پیش
زمستان ولات لری  زیبا ودیدنی ۰۲:۲۶
۲۴ بازدید ۲۱ روز پیش
جاذبه دیدنی شهرکرد ۰۹:۰۳
۳۴ بازدید ۲۱ روز پیش
سرودبختیاری  دیاربی بی مریم بختیاری ۰۳:۱۵
زمستان چهارمحال وبختیاری ۰۴:۰۹
۳۵۵ بازدید پارسال
دروصف لروبختیاری سامان ۰۳:۵۵
۳۰۶ بازدید پارسال
دروصف لر وبختیاری لردگان ۰۳:۵۵
۳۴۴ بازدید پارسال
موسیقی وترانه ای درشهرباباحیدر ۰۳:۱۸
۲۰۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری وبختیاری باصدای دیدارمحمودی ۰۴:۳۶
موسیقی زیباباباحیدر ۰۳:۳۰
۲۱۰ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی وترانه زیبا ۰۴:۰۴
۱۵۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری بروجن ۰۳:۵۴
۲۲۵ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری شهرکرد ۰۱:۴۲
۴,۴۹۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی زیباچهارمحال وبختیاری ۰۳:۱۲
۱,۲۲۲ بازدید ۲ سال پیش
موسیق زیباخواننده فارسانی ۰۲:۴۷
۳۰۷ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی خواننده سورشجانی ۰۴:۵۵
۱۱۵ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری سامان ۰۱:۴۳
۳۱۵ بازدید ۲ سال پیش
خواننده موسیقی وترانه زیبافارسانی ۰۲:۴۶
موسیقی لری اردل ۰۴:۵۵
۸۸۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری کیار ۰۴:۳۱
۷۷ بازدید ۲ سال پیش
مستندشهرسورشجان ۲۷:۰۷
۱۶۷ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویرلری زیبا ۰۳:۵۶
۳۹۸ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویربختیاری باصدای دیدارمحمودی ۰۴:۳۶
موسیقی تصویربختیاری شهرستان اردل ۰۳:۱۸
دکلمه لری میزدج ۰۰:۵۶
۸۲ بازدید ۲ سال پیش
دکلمه لری باباحیدر ۰۰:۴۶
۱۴۳ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی لری وبختیاری چالشتر ۰۶:۵۶
۵۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویری بختیاری لری کوهرنگ ۰۳:۳۰
موسیقی بختیاری زیبافارسان ۰۳:۱۱
۸۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی  زیبالری بن ۰۶:۱۷
۱۷۱ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی بختیاری بروجن ۰۵:۰۳
۱۲۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویربختیاری سامان ۰۵:۱۶
۱,۰۵۶ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی ترکی چهارمحال وبختیاری ۰۵:۲۶
۱۹۷ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی ونماهنگ بختیاری بزن باران ۰۴:۳۲
موسیقی تصویربختیاری علی جمالی ۰۶:۳۰
۳,۵۴۲ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی بختیاری باصدای سیناسرلک ۰۵:۱۱
۶,۲۰۹ بازدید ۲ سال پیش
موسیقی تصویری بختیاری ۰۳:۵۰
۲,۵۹۶ بازدید ۲ سال پیش