هلن

هلن

آهنگ شاد رقص ۰۰:۲۹
دانلود آهنگ خارجی ۰۰:۲۷
آهنگ لرزین ۰۰:۱۲
عاشق زارت منم ۰۱:۰۰
اهنگ لرزین ۰۰:۱۳
بزنم نفت دربیاد ۰۰:۲۴
عاشق زارت منم ۰۱:۰۰
سریال سو ۰۱:۰۰
پارسال
کل دنیامی ۰۰:۵۹
پارسال
اهنگ ساقی انقدی ۰۰:۵۳
SERHAT DURMUS La Calin ۰۱:۰۰
اهنگ شونت ۰۰:۵۵
پارسال
بال کیمیم ۰۰:۲۴
پارسال
اهنگ گرگ ۰۱:۰۰
پارسال
الله الله بخونم ۰۰:۵۹
سنه سوگیمی ۰۰:۵۴
زندون در بلند ۰۰:۲۱
همه پهلوونی ۰۰:۱۴
بیر گوزله ورولدوم ۰۰:۲۱
گجلریم حارام ۰۰:۵۰