Skip to main content
M . LORD

M . LORD

نشسته ام به در نگاه میکنم ..... دریچه اه میکشد ، تو از کدام راه میرسی؟ .... خیال دیدنت چه دلپذیر بود....جوانی ام در این امید پیر شد..... نیامدی و ....... دیر شد