دکتر هلن جوانمرد (دندانپزشک اطفال و بزرگسال)

دکتر هلن جوانمرد (دندانپزشک اطفال و بزرگسال)

نحوه صحیح مسواک زدن ۰۰:۳۴
ترمه خانم قهرمان ۰۰:۱۱
قهرمان های کوچولو ۰۰:۵۹
تبریک سوگل عزیزم ۰۰:۱۷
مسواک زدن کودکان ۰۰:۵۲
آقا پرهام گل ۰۷:۴۴
۲ سال پیش
تغییر رنگ دندان ۰۰:۵۹
انیمیشن ۰۸:۲۶
۳ سال پیش
بهداشت دهان و دندان ۰۱:۳۵
پوسیدگی دندان ۰۱:۴۳
دندانپزشک اطفال ۰۰:۵۹
کرونا را شکست می دهیم ۰۱:۰۰
دندانپزشک کودکان ۰۰:۲۵
علت بوی بد دهان ۰۰:۵۰