دکتر آزاده مکری

دکتر آزاده مکری

تغذیه شیر خوار ۰۰:۵۳
سونوگرافی بارداری ۰۰:۵۴
فیلم روند رشد جنین ۰۰:۵۰
سونوگرافی چند قلویی ۰۰:۲۷
سونوگرافی ۰۰:۲۰
۲ سال پیش
سونوگرافی بارداری ۰۰:۳۹
فیلم سونوگرافی ۰۰:۴۰
روند رشد جنین ۰۰:۰۵
تکامل جنین ۰۰:۴۷
۳ سال پیش