سامان سلامیان

سامان سلامیان

نوسازی ایده ها ۰۴:۲۵
کاندید اصلی کنکور ۰۳:۰۶
فیلتر هم خوبه ها ۰۴:۴۸
صبر و ظفر ۰۵:۴۸
پارسال
زشتی بعد از لاغری ۰۳:۵۶
ریاضیم خوبه ولی ۰۳:۵۲
توی دام نیوفتی ۰۶:۱۷
ترکیبی بزن ۰۵:۵۶
کنارش کجا میره ۰۳:۴۰
راز ساختمون 7 طبقه ۰۱:۵۶
شاگرد سارقین ۰۴:۱۹
معجزه ترسیم ۰۲:۳۳
پشت صحنه ۰۱:۰۱
پارسال
دشوار ولی... ۰۴:۰۱
داستان عصی جون ۰۴:۵۶
تهی تابع است! ۰۰:۳۵
جذر سهمی ۰۴:۵۴
پارسال
کنکور کره ای ۰۳:۰۹
T فاصله حفراتشه ۰۵:۳۱
آقای تالس ۰۱:۵۵
پارسال
آقای مستقیم! ۰۲:۳۵
اینو شنفتی ۰۱:۲۸
برد تابع مرکب ۰۴:۴۰
حل ترسیمی ۰۳:۴۸
پارسال
خاطرات مثلثات ۰۲:۳۲
خوردن یا نخوردن ۰۳:۳۳
دریغ از یک جواب ۰۰:۴۱
راه جبری یا هندسی ۰۴:۲۶
سینوسم کسینوسته! ۰۳:۱۲
عدد نده ۰۲:۱۸
پارسال
غول معادله ۰۴:۳۴
لذت از مسیر ۰۵:۵۶
وقتی حواسم نیست ۰۰:۱۷
موفقیت یعنی چه؟ ۰۰:۵۹
حل مسائل ریاضی !!! ۰۰:۵۴
حل تست تابع !! ۰۰:۵۹
مشتق و ناپلئون ۰۰:۵۹