کلینیک تابان

کلینیک تابان

فیلم نحوه انجام IVF ۰۱:۵۴
مراحل انجام ivf ۰۰:۳۷
لقاح چیست ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
مراحل رشد جنین ۰۰:۵۹
جلوگیری از بارداری ۰۰:۵۸
نحوه تشکیل جنین ۰۰:۵۰
ناباروری مردان ۰۱:۲۸
فیلم زایمان ۰۰:۵۷
۳ سال پیش
نحوه لقاح ۰۱:۰۰
۳ سال پیش