مرکز تصویربرداری پزشکی نما طب
مرکز تصویربرداری پزشکی نما طب

مرکز تصویربرداری پزشکی نما طب

ام آر آی از جنین ۰۰:۵۹
کرونا ویروس ۰۰:۳۰
۲ سال پیش
بیماری آسم ۰۰:۵۸
۲ سال پیش
ویروس کرونا ۰۰:۱۲
۲ سال پیش
ویروس کرونا ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
سونوگرافی بارداری ۰۰:۱۳
فیلم سونوگرافی جنین ۰۱:۰۰
رشد جنین در شکم  مادر ۰۰:۵۴
اهدای خون ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
حرکت جنین ۰۰:۳۲
۳ سال پیش
مرکز نماطب ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
سونوگرافی نماطب ۰۰:۳۸
صدای زندگی ۰۰:۲۷
۳ سال پیش