دکتر سامان خرمی نژاد
دکتر سامان خرمی نژاد

دکتر سامان خرمی نژاد

نمونه جراحی بینی ۰۰:۰۹
عمل سپتورینوپلاستی ۰۱:۳۰
فیلم چسب زدن بینی ۰۱:۰۰
نمونه عمل بینی ۰۰:۱۹
عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۴
برگشت پذیری عمل بینی ۰۲:۰۳
جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۵۲
جراحی بینی گوشتی ۰۲:۰۵