دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان

دکتر مژگان بیک زاده - متخصص زنان و زایمان

زایمان سزارین ۰۱:۳۶
درمان خشکی واژن ۰۱:۱۵
درمان خشکی واژن ۰۰:۴۸
مطب یوسف آباد ۰۰:۳۳
زایمان سزارین 8 ۰۰:۱۲
زایمان سزارین ۰۰:۴۱
... ۰۱:۴۸
۴ سال پیش
زایمان طبیعی ۰۰:۳۱
۴ سال پیش
جنین در شکم مادر ۰۰:۵۳