آزمایشگاه تشخیصی طبی آریا
آزمایشگاه تشخیصی طبی آریا

آزمایشگاه تشخیصی طبی آریا

نشانه های فقر آهن ۰۰:۳۲
مثانه بیش فعال ۰۱:۲۳
ایدز ۰۲:۵۵
۲ سال پیش
فقر آهن و کم خونی ۰۰:۴۳
تست رفلکس در نوزاد ۰۰:۲۸
سندرم نوزاد لرزان ۰۱:۰۰
آزمایش کشت ادرار ۰۰:۵۶