سونوگرافی دکتر مرتضی جورابیان - مرکز رادیولوژی و سونوگرافی
سونوگرافی دکتر مرتضی جورابیان - مرکز رادیولوژی و سونوگرافی

سونوگرافی دکتر مرتضی جورابیان - مرکز رادیولوژی و سونوگرافی

فیبرو اسکن کبد ۰۱:۳۰
کیست مغزی جنین ۰۱:۱۱
اتساع کلیه ها در جنین ۰۱:۵۸
گزارش سونوگرافی ۰۳:۳۹
ویدیو چشمک زدن جنین ۰۰:۲۷
سونوگرافی NT ۰۲:۴۳
۱۰ ماه پیش
بالون معده ۰۱:۲۱
۱۰ ماه پیش
جنین رئیس جمهور ۰۰:۵۳
تشخیص کیست سطحی پوست ۰۱:۳۹
سونوگرافی کشاله ران ۰۱:۰۲
فیلم سکسکه جنین ۰۰:۱۴
خال پوستی ۰۲:۵۱
پارسال
شکلک جنین ۰۰:۴۱
پارسال
چرخش تخمدان ۰۱:۱۵
سونوگرافی سه بعدی ۰۲:۱۵