سونوگرافی سروش

سونوگرافی سروش

فیلم سونوگرافی 4d ۰۰:۱۹
تجربه مادرانه ۰۰:۳۰
دوقلوهای جذاب ۰۰:۴۸
بارداری دو قلویی ۰۰:۰۷
سونوگرافی چهار بعدی ۰۰:۳۵
صدای قلب جنین ۰۰:۲۸
۱۱ ماه پیش
سونوگرافی ۰۰:۳۶
۱۱ ماه پیش
سونوگرافی صورت جنین ۰۰:۵۷
سونوگرافی متحرک ۰۰:۲۸
جنین 25 هفته ۰۰:۲۳
سونوگرافی 4 بعدی ۰۰:۱۰
فیلم زایمان ۰۰:۴۸