دکتر گیتی محمدابراهیم
دکتر گیتی محمدابراهیم

دکتر گیتی محمدابراهیم

روز پزشک گرامی ۰۱:۰۴
عاطفه مادری ۰۱:۰۰
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۳۰
جنین در کیسه آب ۰۱:۰۰
حرکت جنین در رحم ۰۰:۲۶
تبخال تناسلی ۰۱:۱۴
۲ سال پیش
فقر آهن در بارداری ۰۰:۲۷
تبخال تناسلی چیست؟ ۰۱:۱۴
غربالگری بارداری ۰۱:۳۳
مراقبت های بارداری ۰۱:۰۰
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
زایمان سزارین ۰۰:۴۳