دکتر گیتی محمدابراهیم
دکتر گیتی محمدابراهیم

دکتر گیتی محمدابراهیم

روز پزشک گرامی ۰۱:۰۴
عاطفه مادری ۰۱:۰۰
۲ ماه پیش
جنین در کیسه آب ۰۱:۰۰
حرکت جنین در رحم ۰۰:۲۶
تبخال تناسلی ۰۱:۱۴
غربالگری بارداری ۰۱:۳۳
مراقبت های بارداری ۰۱:۰۰
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
زایمان سزارین ۰۰:۴۳