Setayesh.torbi
Setayesh.torbi

Setayesh.torbi

مریم میرزاخانی ۱۳:۴۵
۵۲۶ بازدید پارسال
مستند کوچ بنفشه ها ۱۱:۰۸
۱۰۰ بازدید پارسال
اولین مدال فیلدز ۰۱:۳۸
۱۳۱ بازدید پارسال
کلاس درس مریم میرزاخانی ۰۳:۲۳
۲۴۹ بازدید پارسال
زندگی مریم میرزاخانی ۱۵:۱۷
۱۸۷ بازدید پارسال
سخنان همسر مریم میرزاخانی ۰۰:۵۸
۱۷۵ بازدید پارسال
مستند مریم میرزاخانی ۲۷:۳۴
۸۷۰ بازدید پارسال
مریم.میرزاخانی ۰۲:۵۰
۹۰ بازدید پارسال
در گذشت  پروفسور مریم میرزاخانی ۰۲:۲۳
پروفسور  میرزاخانی ۰۳:۴۸
۱۰۳ بازدید پارسال
همه چیز در مورد مریم میرزاخانی ۰۵:۵۷
مریم میرزاخانی که بود و چه کرد؟ ۰۴:۳۸
پردیس ثابتی ۰۱:۲۹
۷۱۳ بازدید پارسال
Maryam . Mirzakhani ۰۱:۲۵
۳۷۵ بازدید پارسال
تقدیم به مریم میرزاخانی ۰۱:۵۰
۱۷۷ بازدید پارسال
بیوگرافی مریم میرزاخانی ۰۲:۴۷
۵۶ بازدید پارسال