دکتر نصرت نقاب
دکتر نصرت نقاب

دکتر نصرت نقاب

IUD چیست؟ ۰۱:۰۸
پارسال
نحوه ی تخمک کشی ۰۰:۴۹
ناباروری ثانویه ۰۱:۴۶
جراحی فیبروم رحم ۰۰:۳۷
سیکل انتقال جنین ۰۲:۳۸
جراحی میومکتومی ۰۱:۲۴
حاملگی خارج رحمی ۰۱:۴۸
علل شکست لانه گزینی2 ۴۷:۱۰
علل شکست لانه گزینی1 ۵۷:۰۵