دکتر نصرت نقاب
دکتر نصرت نقاب

دکتر نصرت نقاب

انتقال جنین ۰۱:۰۰
لبخند زیبای نوزاد ۰۰:۱۴
آی یو آی چیست؟ ۰۳:۱۲
هیستروسکوپی رحم ۰۱:۰۰
معجزه تولد نوزاد ۰۰:۴۲
لحظه تولد نوزاد ۰۰:۰۸