دکتر نصرت نقاب
دکتر نصرت نقاب

دکتر نصرت نقاب

حاملگی خارج رحمی ۰۱:۴۹
علل شکست لانه گزینی2 ۴۷:۱۱
علل شکست لانه گزینی1 ۵۷:۰۶
فیلم جراحی میومکتومی ۰۰:۵۸
انتقال جنین ۰۱:۰۰
۲ سال پیش